Cesky   English


Univerzita Karlova,
Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra elektroniky a vakuové techniky
 

Skupina tenkých vrstev

  • Vedecká práce ve skupine, výzkumné projekty
  • Nasi studenti
  • Technika rastrovací tunelové mikroskopie
  • Experimentální metody a zarízení laboratorí
 


Galerie STM in-vivo

Adsorpce a pohyblivost atomu Ag na povrchu Si(111)7x7 (AVI, 1,9 MB)

  Povrch monokrystalu kremíku - roviny (111) s rekonstrukcí 7x7 je tvoren velkými (2,7 nm) trojúhelníkovými pulcelami dvou ruzných typu, obsahujícími 6 atomu Si. Sousedící pulcely jsou ruzné - atomy Ag se v pulcelách jednoho typu zdrzují déle. Atomy Ag jsou vázány v ruzných pozicích na povrchu Si, pri pokojové a vyssích teplotách se mezi adsorpcními pozicemi v jedné pulcele mohou velmi rychle premistovat. Pro prekonání bariéry mezi pulcelami je potreba vetsí energie a preskoky mezi pulcelami jsou méne casté. Energii potrebnou pro preskoky mezi adsorpcními pozicemi poskytují atomum Ag tepelné kmity kremíkových atomu podlozky. Výsledný náhodný pohyb stríbrných atomu po povrchu je mozno povazovat za "brownovský". Vzhledem k malé rychlosti snímajícího hrotu STM vuci pohybu atomu Ag zachyceného v pulcele se jeho prítomnost projeví zesvetlením pulcely - jsou zvýrazneny zejména 3 rohové atomy Si. Sekvence obrázku STM zobrazuje preskoky atomu Ag pri teplote povrchu Si 310 K, casový odstup mezi snímky sekvence je 1 min, celková doba záznamu 170 min. Na záznamu je videt vznik a rozpad dimeru (dvojice atomu Ag v pulcele). Analýza sekvencí nasnímaných pri ruzných teplotách umoznuje stanovit mikroskopické parametry preskoku mezi pulcelami.


Pocátecních fáze heteroepitaxního rustu Ag na Si(111)7x7 (WMV, 2,4 MB)

  Sekvence obrázku z STM získaná behem depozice stríbra na povrch kremíku pri pokojové teplote. Tento typ experimentu klade velké nároky na ostrost hrotu STM, aby byl jeho stínící efekt behem naparování "pod hrot" na zobrazované cásti povrchu co nejmensí. Snímky ukazují, ze jednotlivé atomy Ag setrvají v trojuhelníkových pulcelách, kam dopadly, az do chvíle, kdy se v sousední pulcele neobjeví dimer ci klastr obsahující více nez 2 atomy Ag. Prítomnost takového útvaru znacne ovlivní pohyblivost jednotlivých atomu Ag na povrchu a rezim rustu vrstvy se dramaticky zmení. Sekvence oblasti 36 nm x 36 nm snímaná rychlostí 1 záber za minutu ukazuje rust vrstvy behem cca 120 minut pri naparovací rychlosti 3x10-5 monovrstvy za sec.


Heteroepitaxní rust Ag na povrchu Si(100)2x1
(AVI, 12,2 MB)

  Povrch monokrystalu kremíku - rovin (100) s rekonstrukcí 2x1 je tvoren radami kremíkových dimeru, které se zobrazují jako svetlé prouzky. Povrchové cásti na sebe "naskládaných" rovin - atomární terasy - se vyznacují strídáním orientace dimerových rad. Tato orientace je vuci sousedícím terasám kolmá. Orientace povrchu ovlivnuje tvar dvourozmerných ostruvku Ag, tvorených jinak usporádanými dimerovými rádky, které rostou kolmo na rádky dimeru Si. Sekvence snímku oblasti 80 nm x 80 nm získaná behem depozice pri pokojové teplote ukazuje velkou povrchovou pohyblivost jednotlivých volných atomu Ag (za daných podmínek je nelze v STM zaznamenat) i samotných ostruvku. Snímáno rychlostí 110 s/snímek. Dimerové rádky povrchové rekonstrukce tvorí prirozený rastr s periodou cca 0,8 nm.