English | Zmena kodovani a jazyka / Change language and charset
logo

Skupina kosmické fyziky
KEVF

Katedra elektroniky a vakuové fyziky, Troja
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

[Novinky], [Lidé], [Vědecká práce skupiny], [Výuka]


Spojení:

email: e-mail: Dr. J. Šafránková (jana.safrankova - mff.cuni.cz)
phone: tel.: + 420 - 221 91 2301
fax: fax: + 420 - 284 68 5095
mail: adresa: KEVF MFF UK, V Holešovičkách 2, 18000 Praha 8, Czech Republic


Novinky:


Lidé:


Vědecká práce:

Skupina je orientována na experimentální výzkum kosmického prostoru. Pracovníci skupiny se věnují práci jak v laboratoři, tak zpracování a hlavně interpretaci dat z mezinárodních experimentů v kosmickém prostoru. Naším současným projektem je INTERBALL . MAGION 4 je subdružice chvostové sondy INTERBALL-1.

Zaměření vědecké práce:

  1. Práce v laboratoři:
  2. Zpracování a interpretace dat:

Přehled řešených grantů:

1992--1996, EEC-Contract CIPA-CT92-4003
"Study of the Earth's plasma environment"
nositel grantu: Prof. Gerhart Haerendel
spolunositel: RNDr. Z. Němeček, CSc
1993, FDR 0583
"Aktivní řízení mezinárodního projektu INTERBALL na základě přímého zpracování dat"
nositel grantu: RNDr. Z. Němeček, CSc
spolunositelé: RNDr. J. Šafránková, CSc; Ing. P. Tříska, CSc, ÚFA ČAV
1993--1995, GAUK 278
"Výzkum plazmatického prostředí Marsu"
nositel grantu: RNDr. Z. Němeček, CSc
1993--1995, GAČR 205/93/0177
"Interakce plazmatu slunečního a zemského původu"
nositel grantu: RNDr. J. Šafránková, CSc
spolunositelé: Ing. P. Tříska, CSc, ÚFA ČAV; RNDr. M. Vandas, CSc, AsÚ ČAV
1993--1995, GAČR 205/93/0176
"Procesy v magnetosférách magnetických a nemagnetických těles: Srovnání Země a Marsu"
nositel grantu: RNDr. Z. Němeček, CSc
spolunositel: Ing. S. Fischer, CSc, AsÚ ČAV
1993--1995, GAČR 102/93/0882
"Družice MAGION - kosmické technologie"
nositel grantu: Ing. P. Tříska, CSc, ÚFA ČAV
spolunositel: RNDr. Z. Němeček, CSc
1994--1996, GAUK 17
"Studium vzájemných vazeb ionosféra--magnetosféra"
nositel grantu: RNDr. J. Šafránková, CSc
1994--1996, GAČR 202/94/0467
"Studium vzájemných vazeb ionosféra--magnetosféra"
nositel grantu: RNDr. J. Šafránková, CSc
spolunositel: RNDr. Z. Němeček, CSc
1996--1998, GAČR 205/96/1575
"Přenos energie a hmoty ze slunečního větru do ionosféry Země"
nositel grantu: doc. RNDr. J. Šafránková, CSc
spolunositelé: doc. RNDr. Z. Němeček, CSc; RNDr. L. Přech, Dr.
1996--1998, GAČR 202/96/0205
"Aktivní ovlivnění magnetosférického plazmatu: Srovnání experimentu s pocitačovými modely"
nositel grantu: doc. RNDr. Z. Němeček, CSc
spolunositelé: doc. RNDr. J. Šafránková, CSc; RNDr. L. Přech, Dr.
1996--1997, GAČR 102/96/0941
"Technologie malých družic"
nositel grantu: Ing. P. Tříska, CSc, ÚFA AVČR
spolunositel: doc. RNDr. Z. Němeček, DrSc.
1996--1998, ES 013
"Srovnávací vícebodová studie na základě měření českých a amerických umělých družic"
nositel grantu v ČR: doc. RNDr. J. Šafránková, DrSc.
nositel grantu v USA: prof. D. Sibeck, JHU APL, Laurel, Maryland
1996--1998, K 1042603
"Vícebodová studie interakce slunečního větru s magnetosférou"
nositel grantu: RNDr. J. Štekl, CSc., ÚFP AVČR
spoluřešitel: doc. RNDr. Z. Němeček, DrSc.
1996--1998, GAUK 180
"Sluneční aktivita a její odezva v magnetosféře Země: Vícebodová měření"
nositel grantu: doc. RNDr. Z. Němeček, DrSc.
1997--1999, GAUK 23
"Procesy v kaspu a na jeho hranicích"
nositel grantu: doc. RNDr. J. Šafránková, DrSc.
1997, FR VŠ 1292
"Nabíjení prachových částic"
nositel grantu: doc. RNDr. Z. Němeček, DrSc.
1997--1999, GAČR 202/97/1122
"Disipační procesy probíhající na magnetosférických hranicích: vícebodová studie"
nositel grantu: doc. RNDr. J. Šafránková, DrSc.
1997--1999, ME 096
"Společný projekt MFF UK a IKI RAS na analýzu a porovnání údajů v programech INTERBALL a RELICT-2"
nositel grantu: doc. RNDr. Z. Němeček, DrSc.
1998--2000, GAUK 65
"Nabíjení prachových částic v laboratorních podmínkách"
nositel grantu: doc. RNDr. J. Šafránková, DrSc.
1998--2000, Barrande 1998-1, 98055
"Procesy na magnetosférických hranicích a jejich vazba na dynamiku aurorálních oblastí"
nositel grantu v ČR: doc. RNDr. J. Šafránková, DrSc.
nositel grantu ve Francii: Dr. M. Parrot, CNRS, Orléans
spoluřešitelé v ČR: doc. RNDr. Z. Němeček, DrSc., RNDr. O. Santolík, Dr.
spoluřešitel ve Francii: Prof. J.-A. Sauvaud, CESR, Toulouse
1998--1999 GAČR 202/97/P076
"Oblasti hustého plazmatu ve chvostu magnetosféry"
nositel grantu: RNDr. O. Santolík, Dr.
1998--2000, GAČR 102/98/1141
"Technologie mikrosatelitů a automatických systémů pro měření fyzikálních vlastností kosmického prostředí"
nositel grantu: Ing. P. Tříska, CSc
spolunositel: doc. RNDr. Z. Němeček, DrSc.
1999, GAČR 202/99/M004
"Metodické centrum pro výzkum a aplikace fyzikálních a chemických procesů v ionizovaném prostředí"
nositel grantu: doc. RNDr. Z. Nemecek, DrSc.
1999--2001, GAUK 181
"Poloha a pohyb rázové vlny a magnetopauzy Země"
nositel grantu: doc. RNDr. Z. Němeček, DrSc.
1999--2001, GAČR 205/99/1712
"Odezva magnetosféry a ionosféry na změny sluneční aktivity"
nositel grantu: doc. RNDr. J. Šafránková, DrSc.
2000--2002, GAČR 205/00/1686
"Vzájemný vztah parametrů slunečního větru a přechodové oblasti"
nositel grantu: doc. RNDr. Z. Němeček, DrSc.
2000--2002, ME 387
"Vliv slunečního větru na magnetosféru Země: analýza procesů v přechodové oblasti na základě dat družic IMP 8 a INTERBALL"
nositel grantu v ČR: doc. RNDr. J. Šafránková, DrSc.
nositel grantu v USA: Dr. J. D. Richardson, MIT, Cambridge, Massachusetts, USA
2000--2002, ME 386
"Kosmické počasí: Magnetohydrodynamické a empirické modely přechodové oblasti"
nositel grantu v ČR: doc. RNDr. Z. Nemecek, DrSc.
nositel grantu v USA: Dr. S. Wing, JHU APL, Laurel, Maryland, USA
2000--2002, GAUK 163
"Nestability slunečního větru a jejich šíření přes rázovou vlnu"
nositel grantu: RNDr. L. Přech, Dr.

Seznam českých a zahraničních kooperujících pracovišt:


Výuka:


[Domácí stránka KEVF], [KEVF Web Server], [Matematicko-fyzikální fakulta], [Karlova univerzita]

Poslední změny 24-05-2001.